>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Lê Đức Ninh

Print

Trên tạp chí

Tạp chí thuộc danh mục SCI/SCIE

SCI:

 1. The simplest 3-3-1 model
  Le Tho Hue, Le Duc Ninh
  Modern Physics Letters A 31, 1650062 (2016)
 2. Next-to-leading order QCD corrections to W^+W^+ and W^−W^− production in association with two jets
  Francisco Campanario, Matthias Kerner, Le Duc Ninh, and Dieter Zeppenfeld
  PHYSICAL REVIEW D 89, 054009 (2014)
 3. Next-to-leading order QCD corrections to Wγ production in association with two jets
  Francisco Campanario, Matthias Kerner, Le Duc Ninh, Dieter Zeppenfeld
  Eur. Phys. J. C 74, 2882 (2014)
 4. Next-to-leading order QCD corrections to ZZ production in association with two jets
  Francisco Campanario, Matthias Kerner, Le Duc Ninh and Dieter Zeppenfeld
  JHEP 7, 48 (2014)
 5. NLO corrections to WWZ production at the LHC
  DAO Thi Nhung, LE Duc Ninh and Marcus M. WEBER
  JHEP 12, 096 (2013)
 6. Massive gauge boson pair production at the LHC: A next-to-leading order story
  Julien Baglio, Le Duc Ninh, and Marcus M. Weber
  Phys. Rev. D 88, 113005 (2013)

SCIE:

Tạp chí không thuộc SCIE