>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Ngọc Thuân

Print

Trên tạp chí

Tạp chí thuộc danh mục SCIE

  1. Superconducting in the near half-filling hubbard-model
    H. A. Tuan, N. T. Thang, N. N. Thuan
    Mod. Phys. Lett. B 9, 711-717 (1995)
  2. PARAMETRIC-EXCITATION OF SURFACE-WAVES IN KANE SEMICONDUCTORS
    V. H. An, N. N. Thuan, N. V. Trong
    SOVIET PHYSICS SEMICONDUCTORS-USSR 12, 748-750 (1978)

Tạp chí không thuộc SCIE