>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Đào Vọng Đức

Print

Trên tạp chí

Tạp chí thuộc danh mục SCI/SCIE

SCI:

  1. BRST cohomology operators on string superforms
    D. V. Duc, N. T. Hong
    J. Phys. A: Math. Gen. 23, 1-5 (1990)

SCIE:

Tạp chí không thuộc SCIE

  1. Algebraic Realization of Tachyon-Free D=4 Superstring
    D. V. Duc, P. C. Hoa, and D. T. K. Oanh
    Comm. Phys. Suppl. , 87 - 92 (2006)