>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Sách

Print
< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | >
  1. Search for the Higgs Boson
    Christopher P. Hays, L. Bruchers, R. Santos, A. Gutierrez-Rodriguez, M. S. Berger, G. Cynolter, and H. N. Long
    Nova Science Publisher, New York (2006)
  2. Basics of Particle Physics
    H. N. Long
    Statistics Publisher, Hanoi (2006)