>> Center for Computational Physics

Publications

Books

Print
< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | >
  1. An introduction to Quantum Field Theory and Electroweak Model
    H. N. Long
    Science and Technique Publishing House, Hanoi (2003)
  2. Cơ sở lý thuyết của Vật lý lượng tử
    Nguyen Van Hieu, and Nguyen Ba An
    Đại học Quốc gia Hà Nội (2003)