>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Science and Technique Publishing House, Hanoi (2003)

An introduction to Quantum Field Theory and Electroweak Model

H. N. Long