>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Nova Science Publisher, New York (2006)

ISBN: 1-59454-861-7

Search for the Higgs Boson

Christopher P. Hays, L. Bruchers, R. Santos, A. Gutierrez-Rodriguez, M. S. Berger, G. Cynolter, and H. N. Long