>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Statistics Publisher, Hanoi (2008)

The Economical SU(3)_{C}\bigotimes SU(3)_{L}\bigotimes U(1)_{X} Gauge Models

P. V. Dong and H. N. Long