>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Đại học Quốc gia Hà Nội (2003)

Cơ sở lý thuyết của Vật lý lượng tử

Nguyen Van Hieu, and Nguyen Ba An