>> Center for Computational Physics

Publications

Book chapters

Print
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | >
  1. Mô hình 3-3-1-1 cho vật chất tối
    Phùng Văn Đồng
    Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017- Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, p. 36-41 (2017)