>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Chương sách

Print
< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | >
  1. Candidates for dark matter in the SU(3)_C x SU(3)_L x U(1)_N models
    H. N. Long, N. Q. Lan, D. V. Soa and L. N. Thuc
    In "Search for the Higgs Boson", Editor John V. Lee, Nova Science Publishers, New York, p. 117-138 (2006)