>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Trên tuyển tập hội nghị

Print
< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | >
 1. Nghiên cứu độ linh động của điện tử trong cấu trúc Nitơrit-III dị chất ở nhiệt độ thấp và mật độ điện tử cao
  V. N. Tuoc, N. H. Tung, N. V. Minh, P. N. Phong, D. N. Quang
  Tuyển tập các báo cáo hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ 6, p. 134-137 (2006)
 2. Sự chuyển dời cùng chui hầm của hai điện tử qua chấm lượng tử một mức (Tr.121-125)
  N. V. Hop, N. H. Son and N. T. Lan
  Tuyển tập các báo cáo hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ 6 (2006)
 3. Thăng giám mật độ không đồng nhất của các điện tích áp điện hai chiều trong cấu trúc dị tính AlGaN/GaN thực (Tr.117-120)
  N. H. Tung, V. N. Tuoc, N. V. Minh, P. N. Phong, D. N. Quang
  Tuyển tập các báo cáo hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ 6 (2006)
 4. Pha Griffiths trong bán dẫn từ pha loãng (Tr.93-96)
  P. V. Nham and T. M. Tien
  Tuyển tập các báo cáo hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ 6 (2006)
 5. Lý thuyết hấp thụ Exciton trong các ống Carbon Nanotube đơn tường (Tr.89-92)
  D. T. Nga, T. T. T. Van, N. M. Cuong and N. A. Viet
  Tuyển tập các báo cáo hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ 6 (2006)
 6. Biểu diễn Semion cho chấm lượng tử Kondo ở trạng thái không cân bằng (Tr.85-88)
  N. T. Lan and N. T. Thang
  Tuyển tập các báo cáo hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ 6 (2006)
 7. Tốc độ tán xạ của điện tử-Phonon quang dọc trong chấm lượng tử dạng đĩa với thể giam cầm Parabol (Tr.80-84)
  T. T. Kien, N. T. Huyen, D. X. Long and N. H. Quang
  Tuyển tập các báo cáo hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ 6 (2006)
 8. Về hai mô hình sử dụng cặp chấm lượng tử làm máy tính lượng tử Spin(Electron) và Exciton(Phonon) (Tr.64-67)
  T. T. Van, N. L. Hoai, V. T. Hoa and N. A. Viet
  Tuyển tập các báo cáo hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ 6 (2006)
 9. Biến dạng Peierls trong mô hình Hubbard hai chiều dị hướng (Tr.40-43)
  H. A. Tuan, D. T. H. Quynh and L. D. Anh
  Tuyển tập các báo cáo hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ 6, p. 40 - 43 (2006)
 10. Về một phương trình động lực tiến hóa phi tuyết (Tr.36-39)
  V. X. Minh
  Tuyển tập các báo cáo hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ 6, p. 36 - 39 (2006)
 11. Tính chất của chuyển pha nóng chảy ADN Trong mô hình vi mô PEYRAD-BISHOP (Tr.32-35)
  N. T. Nhan and N. A. Viet
  Tuyển tập các báo cáo hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ 6, p. 32 - 35 (2006)
 12. Một số mô hình vật lý trong mô phỏng cuốn Protein
  T. X. Hoang
  Tuyển tập các báo cáo hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ 6, p. 20 - 23 (2006)