>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Trên tuyển tập hội nghị

Print
< | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | >
  1. Charged Excitons in Parabolic Quantum Dots
    Nguyen Hong Quang, S. Ohnuma, A. Natori
    Workshop on Physics of Integrated Systems, Vol. Nov. 7-9, 1999, Toky, p. 23-28 (1999)