>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Trên tuyển tập hội nghị

Print
< | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | >
  1. Excitonic Nonlinearities in Highly Excited Semiconductors
    Nguyen Hong Quang
    Proc. of the 4-th National Conference on Physics, Vol. Hanoi 5-8/10/1993, p. 155-160 (1994)
  2. On the Phonoriton Spectrum in Highly Excited Semiconductors
    Minh Khue, Nguyen Que Huong, Nguyen Hong Quang
    Proc. of the 4-th National Conference on Physics, Vol. Hanoi 5-8/10/1993, p. 112-117 (1994)