>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Proc. of 23rd Conference on Theoretical Physics, Vol. Ho Chi Minh city, 27, p. 165-170 (1998)

The Energy Structure of Donor in the Quantum Dots

Ly Quoc Dung, Dinh Nhu Thao, Nguyen Hong Quang