>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Proc. of the 23 Conference on Theoretical Physics, Vol. Ho Chi Minh city, 27, p. 160-164 (1998)

The Optical Stark Effect of the Exciton in Quantum Dots

Dinh Nhu Thao, Ly Quoc Dung, Nguyen Hong Quang