>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Proccedings of the 7th APPC, Bejing, August 19-23, 1997, Vol. Science Press, p. 170-171 (1998)

Resonant scattering of ultrahigh-energy neutrinos in the SU(3)_C x SU(3)_L x U(1) model

H. N. Long