>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Trên tạp chí

Print
< | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | >

Tạp chí thuộc danh mục SCI/SCIE

SCI:

 1. Metal-Insulator Transitions Due to Self-doping
  S. Blawid, H. A. Tuan, T. Yanagisawa, P. Fulde
  Phys. Rev. B 54, 7771-7778 (1996)
 2. SU(3)_C x SU(3)_L x U(1)_N model with right-handed neutrinos
  H. N. Long
  Phys. Rev. D 53, 437 - 445 (1996)
 3. SU(3)_L x U(1)_N model for right-handed neutrino neutral currents
  H. N. Long
  Phys. Rev. D 54, 4691 - 4693 (1996)
 4. Intensity phase coherence in three-mode Fabry-Pe’rot lasers
  N. B. An, and Paul Mandel
  Phys. Rev. A 54, 1638 - 1645 (1996)
 5. Dispersion relations in a planar array of alternating organic and inorganic quantuam wires
  N. B. An
  Phys. Lett. A 214, 99 - 106 (1996)
 6. Size-dependent electronic eigenstates of multilayer organic quantum wells
  N. B. An, and Eiichi Hanamura
  J. Phys.: Condens. Matter 8, 2273–2289 (1996)

SCIE:

Tạp chí không thuộc SCIE