>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
Physica B 334, 88 (2003)

SCI

Variable range hopping in finite one-dimensional and anisotropic two-dimensional systems

V. L. Nguyen and D. T. Dang