>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Communications in Physics 20, 295-301 (2010)

On the Spin Liquid States of the Fermionized Heisenberg Antiferromagnetic on Triangular Lattice

Pham Thi Thanh Nga and Nguyen Toan Thang