>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Communications in Physics 20, 289-295 (2010)

Van Der Waals and Casimir Interactions of Some Graphene, Material Plate and CNTs Systems

Phan Duc Anh, Quach Kha Quang, Tran Thanh Thuy, Vu Thuy Huong, Ngo Van Thanh and Nguyen Ai Viet