>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
Journal of Applied Physics 106, 053710 (2009)

SCI

Controllable spin-dependent transport in armchair graphene nanoribbon structures

V. Hung Nguyen, V. Nam Do, A. Bournel, V. Lien Nguyen, and P. Dollfus