>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
Appl. Phys. Lett. 87, 123107 (2005)

SCI

Shot noise in metallic double dot structures with a negative differential conductance

V. H. Nguyen, V. L. Nguyen and P. Dollfus