>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
J. Phys.: Cond. Matt. 17, 1157 (2005)

SCI

Negative differential conductance in metallic double quantum dot structures

V. H. Nguyen, V. L. Nguyen and H. N. Nguyen