>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Phys. Lett. A 328, 6 (2004)

SCI

Quantum dialogue.

N. B. An