>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Phys. Phys. A 69, 022315 (2004)

SCI

Optimal processing of quantum information via W-type entangled coherent states.

N. B. An