>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
JETP Letters 41, 42-45 (1985)

SCI

Aaronov-Bohm oscillations with normal and superconducting flux quanta in hopping conductivity

V. L. Nguyen, B. Z. Spivak, B. I. Schlovskii