>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
Vestnik Moskovskogo Universiteta Seriya 1 Matematika Mekhanika 4, 18-21 (1993)

On eigenvalues of quadratic sheaves of operators

V. L. Nguyen