>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Comm. Phys. Suppl., 76-79 (2004)

Two-patametric Deformation Up,q[osp(1/2)]

P. T. T. Ha, N. A. Ky and N. T. H. Van