>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
Physica B 292, 153-159 (2000)

SCI

Magnetic field effects on the binding energy of hydrogen impurities in quantum dots with parabolic confinements

Van-Lien Nguyen, Manh-Trinh Nguyen, T. D. Nguyen