>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
Physics Letters A 261, 108-113 (1999)

SCI

Coulomb correlation effects in variable-range hopping thermopower

Van Lien Nguyen, and D. D. Toi