>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
Modern Physics Letters B 13, 577-583 (1999)

SCI

Finite-size scaling in two-dimensional continuum percolation models

Van-Lien Nguyen, and E. Canessa