>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Modern Physics Letters B 12, 887-893 (1998)

SCI

Simple model for interface exciton with a electron-hole separation

N. V. Thanh, N. A. Viet