>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Comm. Phys. Suppl. , 40 - 46 (2004)

Statistics of Coulomb – blockade Spacing in a Disordered Quantum Dot.

N. V. Hung and N. V. Duc