>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Journal of Physics: Condensed Matter 10, 6083-6090 (1998)

SCI

General resistance crossover expressions for three-dimensional variable-range hopping

N. V. Lien, and R. Rosenbaum