>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
Physical Review E 57, 2467-2470 (1998)

SCI

Model for anisotropic directed percolation

Van-Lien Nguyen, and E. Canessa