>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
Physica Status Solidi B 205, 41-43 (1998)

SCI

A useful Mott-ES resistivity crossover formulation for 3D films

R. L. Rosenbaum, N. V. Lien, M. R. Graham, and M. Witcomb