>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Physical Review B 56, 14960-14963 (1997)

SCI

General crossovers from two-dimensional Mott T-1/3 to soft-gap T-v variable-range hopping

N. V. Lien, and R. Rosenbaum