>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Modern Physics Letters B 11, 779-784 (1997)

SCI

The equivalence of CPA and Hubbard-III-I approximation in the two-band Hubbard model

H. A. Tuan