>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
Physics Letters A 207, 379-384 (1995)

SCI

Crossovers in 2-dimensional variable range hopping

N. V. Lien