>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Physical Review B 51, 14337-14340 (1995)

SCI

Theory of the interface exciton in a strong magnetic field

N. A. Viet, and J. L. Birman