>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Solid State Communications 93, 219-223 (1995)

SCI

On the theory of the interface exciton

N. A. Viet, and J. L. Birman