>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Acta Physica Hungarica 71, 29 - 35 (1992)

SCI

Infrared behaviour of Green

H. N. Long