>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Comm. Phys. 14, no. 3 (2004)

Two-parametric deformation Upq [gl(2/1)] and R-matrix formalism

V. T. Cuong, N. A. Ky, and N. T. H. Van