>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Phys. Lett. B 357, 177 - 185 (1995)

SCI

Puzzle in the Charmed D_s meson decays into pions Could the light quarks be not so light?

H. N. Long, Ai Viet Nguyen, and Xuan Yem Pham