>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Phys. Lett. B 357, 469 - 474 (1995)

SCI

Electromagnetic detection of axions

H. N. Long, D. V. Soa, and Tuan A. Tran