>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Phys. Rev. D 53, 437 - 445 (1996)

SCI

SU(3)_C x SU(3)_L x U(1)_N model with right-handed neutrinos

H. N. Long