>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Phys. Rev. D 54, 4691 - 4693 (1996)

SCI

SU(3)_L x U(1)_N model for right-handed neutrino neutral currents

H. N. Long