>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Comm. Phys. 14, no. 4 (2004)

Hopf structure and representations of two-parametric quantum superalgebra Upq[gl(2/1)]

N. A. Ky and N. T. H. Van