>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Mod. Phys. Lett. A 13, 1865 - 1873 (1998)

SCI

Scalar sector of the 3 3 1 model with three Higgs triplets

H. N. Long